Informacja RODO (GDPR)

Informacja o przetwarzaniu danych oraz zasady na jakich przetwarzanie się odbywa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) w Grupie Kapitałowej Inter-Komp Banino Sp. z o.o. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: Grupa Inter-Komp Banino).

Jakie dane przetwarzamy?

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji umów oraz marketingu oferowanych produktów i usług.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych będzie Grupa Inter-Komp Banino w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzą następujące podmioty:

  1. Inter-Komp Banino Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie przy ul. Armii Krajowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000562439, NIP: 5842742207, Kapitał Zakładowy: 5.000 PLN

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania i realizacji umów oraz marketingu oferowanych produktów i usług.

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcami danych osobowych będzie Grupa Inter-Komp Banino.
Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Grupy Inter-Komp Banino np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Prawa, związane z przetwarzaniem danych:

W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania, usunięcia, przenoszenia ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregoś z powyższych uprawnień napisz na adres: rodo@inter-komp.net.

Na jakiej podstawie przetwarzamy te dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania świadczenia usług.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to zwykle konieczne dla celów, w jakich zostały one pobrane lub też stosownie do wymogów przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa.