Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Informacje o administratorze Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTER-KOMP BANINO spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 1, 83 -330 Żukowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000562439, NIP: 5842742207, adres e-mail: j.jozefczyk@zjwlegal.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) w INTER-KOMP BANINO

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby INTER-KOMP BANINO z dopiskiem „IOD”, lub w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: j.jozefczyk@zjwlegal.pl. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku osób reprezentujących również wskazać podmiot, w imieniu którego osoba ta występuje lub występowała, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji znajdujących się w Umowie. Inspektorem Ochrony Danych w firmie INTER-KOMP BANINO jest Jakub Józefczyk.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez INTER-KOMP BANINO w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych na podstawie zawartej przez Panią/Pana umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b, f), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. (dalej RODO)). Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), oraz w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO), zaś w sytuacji, w której, wyrazi Pan/Pani dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych INTER-KOMP BANINO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), które INTER-KOMP BANINO przechowuje ww. dane do wycofania zgody. Informujemy, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom, organom dyscyplinarnym, Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania INTER-KOMP BANINO tj.: serwisanci systemów informatycznych, współpracujące kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. INTER-KOMP BANINO będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. INTER-KOMP BANINO będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. INTER-KOMP BANINO nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług INTER-KOMP BANINO Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy, niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług INTER-KOMP BANINO i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów, zaś w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez INTER-KOMP BANINO

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim . Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych, realizowania kontaktu z Panią/Panem lub otrzymywania informacji o produktach lub usługach oferowanych przez INTER-KOMP BANINO. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Termin odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie

Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby INTER-KOMP BANINO. W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, INTER-KOMP BANINO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Accept